Munkaerőképzés | MKIK

Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a munkaerokepzes.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
rendben
nem fogadom el
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

GY.I.K

A képzéssel szemben támasztott követelmények
Belső képzés definícióját az Fktv. 2. § 2. pontja határozza meg: A munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett, az Fktv. 23.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt forrás terhére megvalósuló képzés, amely nem lehet az Fktv. 1.§ (2) bekezdés a) pontjában, valamint az Fktv. 2.§ 1. pontjában meghatározott képzés. A belső képzés szempontjából munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés b) pontjában munkavállalóként meghatározott személy. A felhívás 3411 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások c. pontja értelmében. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani.   Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a támogatási igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a folytatására ágazati jogszabály alapján a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső képzésnek.  Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa. Nem előírás, hogy belső képzés esetén speciális végzettséggel, szakképesítéssel rendelkezzen a képzést tartó személy.
A felhívás 3.4.1.1. b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 2. pontja értelmében  „A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani.”
Képzőintézménnyel szemben támasztott követelmények
Amennyiben az adott képzésre nem tudják a referenciadokumentumot kitölteni, abban az esetben tárgyban, tematikában, óraszámban, képzési formában leginkább hasonló képzésekről szükséges a referenciadokumentumot benyújtani.
Azt az árat szükséges megadni, amelyen az adott képző a megvalósítást vállalja, és amelynek költsége a referenciaként megadott képzésekhez képest csak a legszükségesebb mértékben tér el. Az eltérést a költségvetés szöveges indoklásában tudják kifejteni.
Nem, az Fktv. 3.§1a) pontja alapján az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezeti rendszerének keretén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére - az oktatókkal kötött megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.
A Pest Megyei Kormányhivatal az engedélyező szerv.  Javasoljuk a Kormányhivatal alábbi linken elérhető  nyilvántartása alapján tájékozódni:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/nyilvantartasok.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne
A 3.6.1 pont szerint a Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó előírásokat a felhívás 3.6.1. pontja tartalmazza. A tervezett megvalósítási helyszíntől való eltérés indokolni szükséges, a pontos indoklás, az adott képzés és a képzési helyszín kapcsolata ismeretében dönthető el, hogy az eltérés engedélyezhető-e
Konzorcium esetében egy támogatási kérelem kerül benyújtásra, tehát ez az egy kérelem kerül elbírálásra (egyben), azonban a támogatási kérelemben a konzorciumi tagoknak külön-külön is teljesíteniük kell a kötelező vállalásokat.
A pályázat tartalmi értékelési szempontjai
Tanulószerződés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény42. § (1) bekezdése alapján gyakorlati képzés szervezése céljából az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető.  Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel. Ez nem azonos a munkavállalókkal megköthető tanulmányi szerződéssel.
Tanulószerződés szakközépiskolai és szakiskolai tanulókkal köthető, felsőfokú intézményben tanulókkal nem.
Elszámolási kérdések
A felhívás 5.5. e) 3. pontjában meghatározott bruttó bérbe a KSH Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. tájékoztatójában a kereset részeiként leírt alapbér/törzsbér, bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a prémium, a jutalom és az egyéb bér (pl.13. havi bér) tartoznak bele, azaz a statisztikai szempontból a keresetbe tartozó elemek, így nem képezi a részt a cafeteria és az egyéb béren kívüli juttatások.
Nem szükséges külön, a képzési költségeket összesítve is lehetőség van rögzíteni a költségvetésben, a képzési tervben kell részletesen megadni az egyes képzések költségeit.
A képzésbe bevonásra kerülő személyek meghatározása
A képzésbe bevonhatók a részmunkaidős munkavállalók is.
Szülési szabadságról, tartós táppénzről visszatérő munkatárs nem minősül külső inaktív célcsoporttagnak, de a saját dolgozók között a képzésbe természetesen bevonható. A sikeres képzést követően távozó munkatárs beleszámítható a kötelező vállalás számértékébe és indikátorba.
A felhívás az aktív munkavállalói korú, vagyis 25-64 év közötti munkavállalók képzését hívatott támogatni, a nyugdíjas státusz nem számít hátrányos helyzetnek.
A képzésbe bevonni kívánt személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni, ezen szerződés megkötésének dátuma számít a képzésbe vonás időpontjának
Képzések képi és hangi dokumentálása
A Felhívás 3.4.1.1 b) 20. pontja alapján A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni. A felvétel meta adatait is tartalmazó adatállományt projekt Támogató és egyéb ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal monitoring látogatása során rendelkezésre kell bocsátania a Támogatást Igénylőnek olyan formátumban, amely bármilyen felhasználói jogokkal rendelkező környezetben lejátszható. Az eredeti felvétellel kapcsolatos technikai elvárás az 1920*1080 pixeles felbontás minimum 24 fps (frame per secundum: másodpercenkénti képkocka) mellett. A meta adatokból származó információk alapján egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a képzés idejének. A mozgó- és állókép felvételek minőségének alkalmasnak kell lennie a képzésen résztvevők azonosítására. A mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép- és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja
Ezen források állami támogatásnak minősülnek, így a jelentős pénzügyi előnyhöz a normál piaci működéshez képest szigorúbb elvárások is kapcsolódhatnak. A képzési célú támogatások igénybe vételével kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében elvárásként került az Irányító Hatóság felé rögzítésre a képzések tényleges megtörténtének dokumentálása. Felhívom szíves figyelmét, hogy a hang- és a videofelvétel az európai uniós forrásból megvalósuló képzés szabályszerűségét támasztja alá. Kérem, hogy a pályázati források jogszerű felhasználásának érdekében szíveskedjen egyénileg mérlegelni a támogatás igénybevételét és egyeztetni a munkavállalókkal a képzésen történő részvétel feltételeit. Felhívom szíves figyelmét, hogy a benyújtott hang-és videoanyag ellenőrzése csak a támogatás jogszerű és célhoz kötött felhasználásának ellenőrzésére irányul.
Széchenyi 2020