Munkaerőképzés | MKIK

Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a munkaerokepzes.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
rendben
nem fogadom el
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

70/2020. kormányrendelet: a felnőttképzés eltérő szabályai a koronavírus idején elrendelt veszélyhelyzet alatt

A Kormány 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

 

1. § A felnőttképzésben
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, és
b) szakmai vizsga nem szervezhető.

 

2. § (1) A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  képzés – a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14.  § (1)  bekezdése, valamint 14/A.  §-a szerinti képzéseket kivéve – kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
(2) A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a  képzésben részt vevő személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.
(3) A  részben vagy egészben az  államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet hatálybalépését megelőzően megkezdett és e rendelet alapján távoktatás formájában megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályait kell alkalmazni.

 

3. § (1) A veszélyhelyzet időtartamára az e rendelet hatálybalépését megelőzően bejelentett és meg nem kezdett szakmai vizsga lemondását az  elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell. A  veszélyhelyzet időtartama alatt elmaradt vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.
(2) Az  e  rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a  megszerzett vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig kell befejezni.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti szakmai vizsga esetén igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a  vizsgázó a  veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti szakmai vizsga befejezésére a  pótlóvizsgának a  komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
(5) A  vizsgázó a  szakmai vizsgával vagy az  annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének az e § alapján új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.

 

4. § (1) Az  Flt. 14.  § (1)  bekezdése, valamint a  14/A.  §-a szerint e  rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzések (a továbbiakban: folyamatban lévő képzések) a  veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre kerülnek, további képzések a veszélyhelyzet időtartama alatt nem indíthatók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a folyamatban lévő képzések résztvevői számára az Flt. 14. § (4)  bekezdése szerinti képzési támogatás részét képező keresetpótló juttatás folyósításra kerül, azzal, hogy annak összege a hatósági szerződésben foglaltaktól függetlenül e rendelet hatálybalépésekor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti keresetpótló juttatás folyósításának időtartama a  veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodik, a  veszélyhelyzet megszűnését követően a  hatósági szerződésben megállapítottak szerinti összegben kerül folyósításra.
(4) Az  Flt. 14.  § (1)  bekezdése, valamint 14/A.  §-a szerinti folyamatban lévő képzésekkel összefüggő hatósági szerződések, együttműködési megállapodások, képzési és felnőttképzési szerződések, valamint a kormányhivatalok által közzétett képzési irányok és jegyzékek a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodnak. (5) Az  álláskeresőként való nyilvántartással, az  álláskeresők ellátásával, valamint a  természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az  ügyfél személyes eljárását igénylő kötelezettségei, valamint az  ügyfél és az  állami foglalkoztatási szerv közötti kapcsolattartás – az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelő eljáráson és kapcsolattartáson kívül – a beazonosításához szükséges Flt. 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatok megadásával elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

 

5. § (1) A  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek (a továbbiakban: Kftv.) 1.  § (2b)  bekezdése szerint közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül, ha közfoglalkoztatási program keretében a  közfoglalkoztatott a  munkaerőpiaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben vesz részt. Amennyiben a  képzés járványügyi okokból történő esetleges felfüggesztése esetén a közfoglalkoztatott a képzésen való részvételével már nem tud eleget tenni munkavégzési kötelezettségének, és a  közfoglalkoztató nem tudja biztosítani az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, akkor a Kftv. 2. § (4f) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32.  §-a szerinti felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósításának időtartama a  veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodik, és a  veszélyhelyzet megszűnését követően a  képzés befejezéséig vagy a  képzés kimeneti követelményeként előírt vizsgatevékenység teljesítéséig tart.

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Széchenyi 2020